Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัท ใน เครือ
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564

โดยที่บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และบริษัทในเครือ เป็นผู้ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้า การค้าปลีก และบริษัทในเครือ ประกอบด้วย โรงรับจำนำ ร้านทอง อพาร์ทเม้นท์ และโรงงานงานอุตสาหกรรม ที่ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ติดต่อ และ/หรือ ทำธุรกรรมกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ  เช่น ลูกค้า คู่สัญญา คู่ค้า ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ ผู้สมัครงาน พนักงาน เป็นต้น (“ท่าน”) ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดและบังคับใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“Privacy Policy”) ฉบับนี้ (“นโยบาย”) เพื่อชี้แจงแนวทางปฎิบัติและวิธีการบริษัทฯ  ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย มาตรฐานขั้นสูงและขั้นตอนการดำเนินงานที่เข้มงวด เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ให้ถูกเข้าถึง นำไปใช้ เปลี่ยนแปลง หรือ เปิดเผยโดยมิชอบ รวมถึงการปฎิบัติให้เป็นไปตามสิทธิของท่านภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านโปรดอ่านนโยบายฉบับนี้โดยละเอียดก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้ท่านรับทราบและเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และบริษัทใน เครือ  ตลอดจนสิทธิและความคุ้มครองของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัดและบริษัทในเครือ อาจทบทวน แก้ไขนโยบายฉบับนี้ เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือ กฎหมายลำดับรอง ข้อบังคับ ประกาศของหน่วยงานราชการที่ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติม หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ จะนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ และ/หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นใดของบริษัทฯ ต่อไป

1. วัตถุประสงค์ของนโยบาย

นโยบายฉบับนี้มีขึ้นเพื่อชี้แจงให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมายของท่าน

2. ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล

 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม ดังนี้

             2.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัดและบริษัทในเครือ โดยตรง หรือมีอยู่กับบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัดและบริษัทในเครือ ทั้งที่เกิดจากการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ การใช้ผลิตภัณฑ์ การติดต่อ เยี่ยมชม ค้นหาในทุกช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์ หรือผ่านผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือช่องทางอื่นใด

            2.1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัดและบริษัทในเครือ ได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เช่น หน่วยงานของรัฐ บริษัทในเครือของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัดและบริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ให้บริการข้อมูล เป็นต้น ซึ่งบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัดและบริษัทในเครือ จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เว้นแต่กรณีที่บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัดและบริษัทในเครือ มีความจำเป็นตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นอนุญาต

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลแบ่งเป็น 2 ประเภท

            2.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่

                   (ก) รายละเอียดส่วนบุคคล ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด สถานที่เกิด น้ำหนัก ส่วนสูง ลายมือชื่อ ภาพถ่าย เสียง เสียงที่บันทึก สถานภาพสมรส จำนวนสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลของสมาชิกในครอบครัว ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา อาชีพ ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประเภทธุรกิจ ข้อมูลในบัตร หรือเอกสารที่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานของรัฐออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หนังสือเดินทาง วีซ่า บัตรคนต่างด้าว ใบขับขี่ สำเนาสมุดทะเบียนรถ ข้อมูลประกันสังคม ข้อมูลผู้เสียภาษี และข้อมูล หรือเอกสารระบุตัวตนอื่นๆ รายละเอียดการเข้าเมือง เช่น วันที่เดินทางมาถึงและออกนอกประเทศ และ/หรือ ข้อมูลส่วนตัวอื่นใดที่ท่านให้ไว้แก่บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ

                   ค) ข้อมูลการเป็นสมาชิก ได้แก่ ใบสมัครสมาชิกบัตร รายละเอียดข้อมูลบัญชีสมาชิกบัตร หมายเลขบัตรออมทอง EmpressGold Savingและ บัตรผ่อนทอง EmpressGold Installmentประเภทสมาชิกบัตร ประเภทลูกค้า ข้อมูลในการลงทะเบียน หรือสมัครใช้บริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น ประวัติการใช้บัตรออมทอง EmpressGold Saving และ บัตรผ่อนทอง EmpressGold Installment การใช้สิทธิต่างๆ ข้อมูลในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการเข้าร่วมกิจกรรมการตลาด ข้อซักถาม ความคิดเห็น คำติชม ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะของท่าน และข้อมูลการเป็นสมาชิกอื่นๆ

                   (ง) ข้อมูลการทำธุรกรรม ได้แก่ การสั่งซื้อสินค้า การใช้บริการ การชำระเงิน การจัดส่งสินค้า การคืนเงิน การคืนสินค้า พฤติกรรมการซื้อ หรือใช้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า หรือบริการออนไลน์ สินค้าในตะกร้า รายการสินค้าที่สนใจ การเรียกร้องเกี่ยวกับการรับประกันคุณภาพสินค้า ข้อมูลที่ได้รับจากการที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ การตอบแบบสอบถามและผลสำรวจ บันทึกคำถาม-คำตอบ และข้อมูลการทำธุรกรรมอื่นๆ กับบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ

                   (จ) ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลเครดิต ข้อมูลทางธนาคาร เช่น รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรกดเงินสด หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ เป็นต้น สถานะทางการเงิน ข้อมูลรายได้ ข้อมูลทางการเงินอื่นๆ

                   (ฉ) ข้อมูลทางเทคนิค ได้แก่

                         (1) ข้อมูลตำแหน่งสัญญาณ GPS เมื่อท่านเปิดใช้งานคุณสมบัติตำแหน่งที่ตั้ง

                         (2) ข้อมูลการเรียกดูบริการออนไลน์บนแพลตฟอร์มของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น หรือแพลตฟอร์มอื่นของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ

                         (3) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ชื่อโดเมน (domain name หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) หรือเว็บไซต์ที่นำท่านมายังบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลการใช้งานออนไลน์อาจรวมถึงการใช้ cookie หรือ web beacons เพื่อช่วยให้บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือสามารถพัฒนาแพลตฟอร์ม หรือเพื่อปรับปรุงการให้บริการออนไลน์บนแพลตฟอร์มของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                          (4) ข้อมูล cookie และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือใช้แอปพลิเคชันของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือได้รับ หรือบันทึกข้อมูลจากเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน

                         (5) ข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ จากการใช้บริการออนไลน์บนแพลตฟอร์ม หรือระบบปฎิบัติการ หรือช่องทางออนไลน์อื่นใดของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือข้อมูลเครือ

                   (ช) ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ ความประสงค์หรือการสมัครเพื่อรับข้อมูล หรือข่าวสารด้านการตลาดจากบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

                   (ซ) ข้อมูลอื่นๆ เช่น เทปบันทึกภาพ/เสียง (Audio / Visual Information) กรณีที่ท่านเข้ามาติดต่อที่สำนักงานของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ หรือการทำธุรกรรมผ่าน Video Call หรือผ่านเบอร์โทรศัพท์ของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ (Call Center)

                   (ฌ) ข้อมูลอื่นใด ที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล            2.2.2 ข้อมูลที่อ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สภาพร่างกาย หรือจิตใจ ภาวะทุพพลภาพ ความพิการ ข้อมูลสุขภาพ ประวัติทางการแพทย์ กรุ๊ปเลือด ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลทางชีวภาพซึ่งใช้เทคนิค หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนำลักษณะเด่นทางกายภาพ หรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ทำให้สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นได้ (Biometric Information) เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ ข้อมูลสแกนม่านตา ข้อมูลสแกนใบหน้า ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ ไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ยกเว้นในกรณีที่บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ (ก) ในการพิสูจน์ตัวตนของท่านที่สมัครใช้บริการ และ/หรือ ทำธุรกรรมกับบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ หากท่านประสงค์จะใช้ข้อมูลชีวภาพในการพิสูจน์ตัวตน และ/หรือ (ข) ใช้เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์หรือดิจิทัลหรือเว็บไซต์ของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ

      2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น

      ในกรณีที่ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ เช่น ข้อมูลของญาติ คู่สมรส บุตร บุคคลอ้างอิง หรือบุคคลอื่นที่อาจรับสินค้าที่สั่งซื้อแทนท่าน หรือผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หรือผู้รับผลประโยชน์ ผู้แนะนำ หรือชักชวนให้ซื้อสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ หรือสมัครใช้บริการ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวที่เก็บรวบรวม อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ เป็นต้น

3. กรณีไม่ต้องขอความยินยอม : วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือจะขอความยินยอมจากท่านก่อน หรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือสามารถอาศัยฐานตามกฎหมายอื่นในการดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านก่อนเพียงแต่ต้องแจ้งให้ท่านทราบวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

      3.1 การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ (ในฐานะที่ท่านเป็นลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง หรือในฐานะอื่นๆ) เช่น การซื้อขายสินค้า การรับจ้างทำงาน การใช้บริการต่างๆ ของท่านกับบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ เช่น การส่งสินค้า การใช้บริการอื่นๆ หรือ บริการออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม

      3.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย

      3.3 เพื่อประโยชน์ของท่านและการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น

      3.4 กรณีจำเป็นเพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

      3.5 เพื่อจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

      3.6 กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น

            3.6.1 การวางแผนป้องกัน หรือดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระทำการทุจริต ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การทำผิดกฎหมายต่างๆ

            3.6.2 การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อทำธุรกรรมกับสำนักงาน หรือสาขาของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ ลงบน CCTV หรือการตรวจสอบและการยืนยันตัวตนของท่านโดยมิได้นำข้อมูลชีวภาพที่เกิดจากการใช้เทคนิค หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนำลักษณะเด่นทางกายภาพ หรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ หรือการสื่อสาร แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลภายในบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือเพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน

            3.6.3 การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล การตรวจสอบ หรือสอบสวนการกระทำที่ทุจริต หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือธุรกรรมที่มีเหตุควรสงสัย

            3.6.4 การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลภายในบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ

            3.6.5 การดำเนินการให้เป็นไปตามสิทธิเรียกร้อง หรือการใช้สิทธิตามกฎหมายของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ เช่น การติดตามทวงถามหนี้ การดำเนินคดี การลงบันทึกประจำวัน การแจ้งความร้องทุกข์ เป็นต้น

            3.6.6 การตรวจสอบการรับส่ง อีเมล หรือการใช้อินเทอร์เน็ตของพนักงานกับท่าน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลความลับของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ

4. กรณีต้องขอความยินยอม : วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านให้ความยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการจำหน่ายสินค้าและ/หรือให้บริการแก่ท่าน หรือช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรม และ/หรือใช้บริการที่ท่านประสงค์ได้ รวมถึงวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครืออาจส่งผลกระทบต่อท่านในการไม่ได้รับการให้บริการ ไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านอาจได้รับความเสียหาย หรือเสียโอกาส

      4.1 การสมัครเป็นสมาชิกบัตร EmpressGold Saving สำหรับการออมทอง หรือ บัตรEmpressGold Installment สำหรับการผ่อนทอง หรือบัตรสะสมแต้มอื่น หรือ โปรแกรมสมาชิกอื่น หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นใด และใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

      4.2 การใช้บริการออนไลน์บนแพลตฟอร์มของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ เช่น เยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือใช้งานแอปพลิเคชั่นหรือใช้บริการอื่นใดในลักษณะเดียวกันตลอดจนบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

      4.3 การประมวลผลข้อมูลการใช้บัตร EmpressGold Saving สำหรับการออมทอง หรือ บัตรEmpressGold Installment สำหรับการผ่อนทอง หรือบัตรสะสมแต้มอื่น การส่ง และโอนข้อมูลคะแนนสะสม การแลกคะแนนสะสมของท่าน

      4.4 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมด้านการตลาดของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ

      4.5 การตลาดและการติดต่อสื่อสาร เพื่อแจ้งข้อมูลหรือนำเสนอสิทธิพิเศษ สิทธิประโยชน์ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ กิจกรรมทางการตลาด โปรโมชั่น รายการส่งเสริมการขาย ข่าวสาร ข้อมูลการตลาด หรือ การติดต่อสื่อสารต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ

      4.6 การทำการตลาดโดยตรงผ่านทางข้อความโทรศัพท์ (SMS) โทรศัพท์ อีเมล โทรสาร สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และ/หรือ ช่องทางการติดต่ออื่นๆ เพื่อนำเสนอหรือโปรโมทสินค้าหรือบริการของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ

      4.7 การติดตามผลการให้บริการ ตอบรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถาม ตลอดจนข้อร้องเรียนเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับท่าน

      4.8 การรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับท่าน ติดต่อสื่อสาร นำเสนอข่าวสาร หรือ ส่งคำอวยพรในโอกาสต่างๆ ให้แก่ท่าน

      4.9 การทำวิจัยต่างๆ เช่น ด้านการตลาด ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) การสำรวจความคิดเห็น การวิเคราะห์ทางสถิติและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ

      4.10 การจัดหาหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือให้บริการท่านได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของท่านให้ได้มากที่สุด รวมทั้งเพื่อคิดค้น พัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือ ยกระดับการให้บริการเพื่อส่งต่อ หรือ มอบประสบการณ์ใหม่ หรือ บริการที่เหมาะสมให้แก่ท่าน

      4.11 การโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ

      4.12 การสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ

      4.13 การบริหารจัดการกิจการของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ หรือการที่บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

      4.14 การสรรหาและว่าจ้างบุคลากรหรือพนักงานของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ

      4.15 การแบ่งปัน หรือโอน หรือเปิดเผยข้อมูลให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือหรือบุคคลที่สามใดๆ ที่บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ เป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและบุคคลอื่นใดที่จะมีการแจ้งเพิ่มเติมให้ทราบต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่านหรือช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรม และ/หรือใช้บริการที่ท่านประสงค์ได้ และ/หรือตามวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 4.1 – 4.14 โดยมีตัวอย่างบุคคลที่สามที่บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือจะเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ของนโยบายฉบับนี้

 

ท่านตกลงให้ความยินยอมตามนโยบายฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 10 (สิบ) ปี นับจากวันที่ท่านแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตร หรือยุติการเป็นลูกค้า หรือยุติความสัมพันธ์ หรือทำธุรกรรมหรือติดต่อครั้งสุดท้ายกับบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นภายหลัง โดยท่านสามารถแจ้งเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยติดต่อบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือผ่านช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 13 ของนโยบายฉบับนี้

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ (ก) บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือได้รับความยินยอมจากท่าน (ข) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ (ค) เป็นไปตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นใดที่มีอำนาจบังคับตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครืออาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก (ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ) ดังต่อไปนี้

      5.1 ผู้ให้บริการภายนอกเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ เช่น การผลิตสินค้า การให้บริการต่างๆ การค้าปลีก การจัดงานและกิจกรรมด้านการตลาด บริการด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย การทำวิจัย การสำรวจความเห็น การวิเคราะห์ข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud การบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารโทรคมนาคม การเงินการธนาคาร การลงทุน ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย การบริหารและจัดการคลังสินค้า โลจิสติกส์ การบริการรับส่งของ การบริการขนส่ง การส่งสินค้า การให้บริการบำรุงรักษาต่างๆ วิศวกรรมงานระบบ การก่อสร้าง การบริการทางไปรษณีย์ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริการระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) บริการทางการแพทย์ บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สื่อดิจิตอลมัลติมีเดีย การท่องเที่ยว การพิมพ์ การจัดส่งบุคลากร (Outsourcing) บริการตัวแทนนายหน้า การติดตามทวงถามหนี้ เป็นต้น

      5.2 พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือที่ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือ กิจกรรมด้านการตลาด หรือ ร่วมจัดหา หรือ ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือ ร่วมให้บริการแก่ท่าน หรือช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรม และ/หรือใช้บริการที่ท่านประสงค์ได้ รวมทั้งการให้ความร่วมมือเพื่อคิดค้น พัฒนา หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ท่านหรือลูกค้าของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ

      5.3 ที่ปรึกษาด้านต่างๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านการเงิน หรือ ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เป็นต้น

      5.4 ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ ในกรณีการควบรวมกิจการ หรือโอนธุรกิจไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่บุคคลภายนอก

      5.5 สมาคมและองค์กรต่างๆ เช่น มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ค้าปลีก สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สมาคมศูนย์การค้า สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทย

      5.6 หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมสรรพากร คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เป็นต้น รวมถึงศาล สำนักงานอัยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานหรือองค์กรอื่นใดที่มีอำนาจบังคับตามกฎหมาย

 

ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกข้างต้น บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือจะจำกัดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น และจะดำเนินการให้บุคคลภายนอกดังกล่าวลงนามในสัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (“Personal Data Processing Agreement”) เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลภายนอกดังกล่าวจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นและจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ

บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครืออาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บุคคลภายนอก หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางดังกล่าวอาจมี หรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อกำกับดูแลให้การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปอย่างปลอดภัยและบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสม หรือเป็นไปตามเงื่อนไข หรือข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนด และบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือจะขอความยินยอมจากท่านหากกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมในกรณีมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

7. Cookie และวิธีการใช้ Cookie

บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือจะเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งาน หรือการเยี่ยมชมเว็บไซต์ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการใช้ cookie ซึ่งเป็นข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดซึ่งถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตโดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง ทั้งนี้ cookie บางประเภทจำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ cookie ประเภทอื่นถูกใช้ในการจัดเก็บ หรือติดตามข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือสามารถบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงการนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า/ผู้บริโภค แนวโน้มของตลาด กระแสความนิยม เพื่อจัดหา หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้ตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างเหมาะสม

8. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแพลตฟอร์มอื่น

นโยบายฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือและการใช้งานออนไลน์บนแพลตฟอร์มของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือเท่านั้น หากท่านได้กดลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มอื่น เช่น เว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน (แม้ว่าจะผ่านแพลตฟอร์ม หรือ ช่องทางการสื่อสารใดๆ ของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในแพลตฟอร์มนั้นๆ แยกต่างหากจากของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านมีสิทธิแจ้งให้บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ ดำเนินการให้เป็นไปตามสิทธิได้ตลอดเวลาด้วยการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“Data Protection Officer – Company DPO”) ตามช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 13 ทั้งนี้ ในกรณีท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือมีผู้อำนาจกระทำการแทนเป็น ผู้แจ้งความประสงค์แทน

บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ จะดำเนินการตามที่ท่านแจ้งความประสงค์โดยเคร่งครัดตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้งความประสงค์ดังกล่าว ดังนี้

      9.1 สิทธิขอเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

            ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา เว้นแต่มีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

      9.2 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access Information)

            ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ หรือขอให้บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

      9.3 สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)

            ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านจากบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ ในกรณีที่บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ ได้ทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้ง (ก) มีสิทธิขอให้บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ (ข) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

      9.4 สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object Profiling)

            ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

            (ก) กรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้ด้วยเหตุจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ หรือเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ หรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครืออาจปฏิเสธการใช้สิทธินี้ของท่านหากบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

            (ข) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

            (ค) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ ทั้งนี้ บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครืออาจปฏิเสธการใช้สิทธินี้ของท่านหากบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ

อนึ่ง บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครืออาจปฏิเสธการใช้สิทธินี้ของท่านตามที่ระบุในข้อ 9.4 หากการเก็บรักษาเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

            (ก) เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

            (ข) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน

            (ค) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ

            (ง) เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ (1) เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพ หรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้านสุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ หรือ (2) ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข

            (จ) การใช้เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

      9.5 สิทธิขอให้ลบ หรือ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure / Right to be Forgotten)

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลว่าเป็นท่านได้ ดังนี้

            9.5.1 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

            9.5.2 เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป

            9.5.3 เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้เพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ หรือเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ หรือบุคคล หรือเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

            9.5.4 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      9.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)

            ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ดังนี้

            9.6.1 เมื่อบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านร้องขอตามสิทธิของท่านในข้อ 9.7

            9.6.2 เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือทำลาย เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน

            9.6.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

            9.6.4 ในกรณีที่ท่านใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุในข้อ 9.4 และบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือกำลังดำเนินการพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายตามที่ระบุในข้อ 9.4 วรรคแรก (ก) หรือกำลังตรวจสอบว่าเป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินการภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือตามที่ระบุในข้อ 9.4 วรรคแรก(ค)

      9.7 สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Rectification)

            ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

      9.8 สิทธิร้องเรียน (Right to Complain)

            ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญภายใต้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ หรือของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว

10. ข้อปฏิบัติของท่านในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องด้วยบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือจะสามารถให้บริการแก่ท่านตามความประสงค์ของท่าน หรือปฎิบัติตามสัญญาระหว่างกันได้ก็ต่อเมื่อบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกต้องและจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อการตรวจสอบและมั่นใจว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือจะเป็นไปตามเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่าน (Customer Due Diligence) และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้องตามความเป็นจริงและเป็นข้อมูลปัจจุบัน ดังนั้น ท่านจึงจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือในการดำเนินการดังกล่าวด้วย

11. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านยังใช้บริการ หรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ และเมื่อท่านไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ หรือยุติความสัมพันธ์กับบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือแล้ว บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ ยังจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือ ตามนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) คู่มือต่างๆ ในเรื่องการจัดเก็บ ทำลายเอกสารต่างๆ ของบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ โดยบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็น หรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 (สิบ) ปีนับจากวันที่ท่านแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตร หรือยุติการเป็นลูกค้า หรือยุติความสัมพันธ์ หรือทำธุรกรรมหรือติดต่อครั้งสุดท้ายกับบริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด และ บริษัทในเครือ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

12. ช่องทางติดต่อ บริษัท เอกพิพัฒนา และ บริษัทในเครือ

                      1. บริษัท เอกพิพัฒนา จำกัด  เลขที่ 60, 60/1 ถ. กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร 02- 4131555

2. ห.จ.ก. ห้างเพชรทอง เอ็มเพรสโกลด์  เลขที่ 1022,1024 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กทม.10160เบอร์โทรศัพท์ 02-4087699 , 094-6617256 Line ID: @empressgold

3. ห.จ.ก. อุตสาหกรรม เอ็กเซ้งฮวด เลขที่ 1129 ถ. เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร 024130417 Line ID: eshplastic

4. บริษัท เอ็น. ที. อพาร์ตเมนต์ จำกัด เลขที่ 40,42,44,46,48,50,52,54,56,58 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ  10160 โทร 02-4132931

5. บริษัท เอ.เอ็น. เอ. อพาร์ตเมนต์ จำกัด เลขที่ 6,8,10,12 ซอยเพชรเกษม 47/2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ  10160 โทร 02-8010671

6. ห.จ.ก.โรงรับจำนำหลักสอง เลขที่ 442-442/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ  10160  โทร 02-4130892

7. ห.จ.ก.โรงรับจำนำพัฒนาเอก เลขที่ 205 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ  10150 โทร 02-4164362

8. ห.จ.ก.โรงรับจำนำพัฒนาไทย(1993) เลขที่ 258,88/33-34 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร 02-4342385

9. ห.จ.ก.โรงรับจำนำเอกพัฒนา เลขที่ 3541 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7476826

10. ห.จ.ก.โรงรับจำนำพระโขนง เลขที่ 1987-1989 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10260 โทร 02-3112725

11. ห.จ.ก.โรงรับจำนำบางมด เลขที่ 664 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร 02-4520555

12. ห.จ.ก.โรงรับจำนำบ้านช่างหล่อ  เลขที่ 256/21-22 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร 02-4126635

13. ห.จ.ก.โรงรับจำนำบางหว้า เลขที่ 356 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทร 02-4675694

14. ห.จ.ก.โรงรับจำนำทวีทรัพย์ เลขที่ 155 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ  10250 โทร 02-7471701

15. ห.จ.ก.โรงรับจำนำเอกพัฒนาทรัพย์ เลขที่ 606 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ  10150 โทร 02-8962762

16. ห.จ.ก.โรงรับจำนำทรัพทวี59 เลขที่ 598-600 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800โทร  02-5856841